Benigní paroxysmální polohové vertigo - BPPV

Jedná se o velmi časté onemocnění, které je způsobeno poruchou vestibulárního aparátu. Příčinou je nahromadění drobných krystalků v určité části polokruhovitých kanálků a dráždění vláskových buněk v ampule. Tyto krystalky uhličitanu vápenatého (ear rocks, otoconia, otolity) pocházejí z části vnitřního ucha nazývané utrikulus. Tyto krystalky jsou obsaženy také v části zvané sakulus, ale odtud nemohou migrovat do kanálků. Utrikulus může být poškozen úrazem, infekcí a jinými onemocněními vnitřního ucha, ale také přirozeně věkem degeneruje, čímž dochází k nadměrnému uvolňování krystalků – otolitů. Otolity jsou ve vestibulárním aparátu buď spontánně rozpouštěny nebo aktivně reabsorbovány tmavými buňkami urticula.

Vestibulární aparát

Utriculus a sacculus

Klinický obraz

Dominujícím symptomem je náhlá intenzivní závrať trvající několik sekund až hodin. Velmi častý je vegetativní doprovod - nauzea, zvracení, stres, vzestup TK.

Klinický obraz je vždy spojený se změnou polohou hlavy a působením gravitace - ulehání do postele

- převalování se z boku na bok, většinou pouze jedním směrem
- záklon hlavy, často při umývání hlavy šampónem 
- vznik náhle ze spaní po předchozí delší práci v předklonu
- v minulosti jsou časté závratě po pobytu na kolotočích.

BPPV je nejčastější příčina závratí. Asi 20% všech závratí je způsobeno BPPV. S věkem stoupá podíl BPPV na závratích, a u starých lidí je asi 50% závratí způsobeno BPPV.

Nejčastější příčinou u lidí do 50 let je poranění hlavy a u starých lidí degenerace vestibulárního ústrojí.

Diagnóza se stanovuje na základě anamnézy (vznik při typických změnách polohy) a provedením Dix - Hallpikova manévru (poloha 1 a 2 v následném obrázku).

 

Aktivity, které mohou vyvolat BPPV

Obecně je lze charakterizovat jako činnosti v předklonu s častými pohyby hlavy (informace od pacientů).

- delší sbírání ovoce (švestky na slivovici) či brambor

- jízda na kolečkových bruslích

- dlouhodobý úklid spojený s častými předklony a následnou vertikalizací   

 

Léčení

Epleyův manévr

 1. Počáteční poloha je v sedu na lehátku s DKK do pravého úhlu.
 2. Nejprve pacienta rychle položíme na záda s hlavou ukloněnou postiženou na stranu v úhlu 45 stupňů (zde vpravo). V této poloze hlavu držíme 30 – 60 vteřin a sledujeme pohyb očí. Po 2-5 sec. Se objeví závrať s typickým nystagmem, trvá asi 10 sec. (Dix - Hallpikova manévr)
 3. Otočíme hlavu na druhou stranu a držíme asi 30-60 sec.
 4. Otočíme pacienta na levý bok o dalších 90 stupňů, nosem dolů. V této pozici pacienta necháme asi 1 minutu.
 5. Na závěr se pacient posadí a zůstane v klidu – hlava je v přirozené poloze.

Další pravidla:

 • Pacientka ponecháme asi 10 min. v klidu v sedu nebo polosedu. Při návratu domů by neměl řídit.
 • Následující 2 noci by měl spát s hlavou v úhlu 45 stupňů. Během dne musí vyloučit záklony a předklony hlavy, prudké pohyby hlavou, prudké brždění či akceleraci v autě. Vyloučit návštěvu u zubaře, holiče, koupat se ve sprše, necvičit krční ale ani bederní páteř, nekapat oční kapky v leže na zádech.
 • Po dobu jednoho týdne spát se dvěma polštáři, nelehat na postiženou stranu. Vyloučit prudké pohyby hlavou dopředu a dozadu.
 • Snažit se držet hlavu celý den ve vertikální poloze.
 • Brandt – Daroffovy cviky (viz níže) cvičit až po 2 dnech.
 • Po týdnu zkusit polohu, která dříve vyvolávala závratě a informovat lékaře.

Brandt – Daroffovy cviky

Cvičení, které má až 95% účinnost. Jeden cyklus trvá 2 min. – 4 x 30 vteřin (každá ze znázorněných poloh trvá 30 sec.). Cvičí se 5x za sebou (10 min.) 3x denně (ráno, v poledne a večer) po dobu 2 týdnů a 2x denně po dobu 3 týdnů. V poloze vleže na boku je důležité, aby hlava směřovala pod úhlem 45 stupňů vzhůru.

Video 

Omyly

Typickým příkladem je mladý člověk (25-35 let), který se v noci probudí s intenzivními závratěmi, provokujícími se v lehu a při jakémkoliv pohybu hlavou, současně má nauzeu, zvrací. Je přivezen do nemocnice, zde jsou provedena veškerá vyšetření, včetně RTG krční páteře, CT mozku, UZ MMT (UZ magistrálních mozkových tepen), ORL a neurologické vyšetření – vše v normě. Při propuštění jsou často uváděné dg.: iritace zadního krčního sympatiku, transitorní ischemie ve VB povodí, vestibulární neuronitis, cervikální závrať. Někdy je provedena mylná diagnóza hypertenze, která vede k nasazení medikace a tím ke vzniku iatrogenní hypotenze.