Vnitřní řád pro klienty neurologie

Neurologická ambulance a Elektrofyziologická laboratoř

 

Práva pacienta

 • na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí

 • právo být srozumitelně poučeni o svém zdravotním stavu a dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby

 • pacient se smyslovým postižením nebo s těžkým komunikačním problémem zapříčiněným zdravotními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou

 • pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení za podmínek, které stanoví ošetřující lékař

 • přítomností psa se speciálním výcvikem nesmí být porušena práva ostatních pacientů, ani narušeno poskytování zdravotních služeb

 

Povinnosti pacienta

 • při přijetí do ambulance prokázat svoji totožnost průkazem zdravotní pojišťovny nebo občanským průkazem

 • při každé návštěvě nahlásit změnu zdravotní pojišťovny, trvalého bydliště, telefonního čísla, léků, nahlásit nově zjištěné nemoci a alergie a veškeré změny týkající se jeho zdravotního stavu, dále předložit zdravotní sestře veškeré lékařské zprávy, které má pacient k dispozici z jiných odborných vyšetření (MR, RTG, apod.) za účelem zhotovení záznamu z těchto zpráv do karty pacienta (lékař tím získá přehled o proběhlých vyšetřeních a jejich závěrech)

 • před vstupem do našeho zdravotnického zařízení vypnout mobilní telefon, hlasité vyzvánění a hovory ruší nejen zdravotnické pracovníky při jejich práci, ale i ostatní pacienty, kteří čekají na vyšetření

 • dodržovat léčebný postup tak, jak byl stanoven ošetřujícím lékařem, dbát rad a pokynů ošetřujícího zdravotního personálu

 • chovat se slušně ke zdravotnickým pracovníkům, respektovat jejich pokyny a chovat se slušně a ohleduplně k ostatním pacientům či jejich doprovodu

 • nekouřit v prostorách ordinace a čekárny či v jejím bezprostředním okolí

 • nepoužívat před návštěvou našeho zdravotnického zařízení nebo během poskytování zdravotnických služeb alkohol nebo jiné návykové látky - v případě, že u pacienta budou zjevné známky požití alkoholu či jiných omamných látek, může zdravotnický personál odmítnout jeho vyšetření

 • je zakázáno vnášet do ambulance či čekárny zbraně, střelivo, výbušniny, kola, koloběžky, zvířata

 • pacient může absolvovat lékařské vyšetření jen po řádné osobní hygieně v čistém a přiměřeném oblečení. V případě, že tomu tak nebude, může zdravotnický personál vyšetření pacienta odmítnout.

 • pacient je povinen nepoškozovat a neznečišťovat prostory zdravotnického zařízení a vybavení

 • pacient má povinnost nenechávat své osobní věci bez dozoru v čekárně

 • v čekárně a ordinaci je zakázáno vyvěšovat reklamy a plakáty

 

Pravidla pro objednávání

 • objednání k vyšetření je možné telefonicky nebo osobně. Vždy je pacientovi nabídnut nejbližší volný termín k vyšetření.

 • akutní případy mají přednost

 • v případě naplnění kapacitních možností pracoviště, mohou být akutní pacienti, pokud se u nich nejedná o život ohrožující stav, odmítnuti

 • pořadí pacientů určuje lékař

 • snahou našeho zdravotnického zařízení je v rámci možností objednací časy dodržovat, ale každý pacient potřebuje individuální péči, což nelze předem časově určit. Nelze ani předvídat, kolik pacientů bude odesláno na naše pracoviště k akutnímu vyšetření. Z výše uvedených důvodů může dojít k narušení časového harmonogramu. Objednací čas je tedy třeba považovat pouze za orientační.

 • nemůže-li se pacient dostavit k vyšetření, je jeho povinností termín předem odhlásit. Po 2 neomluvených absencí návštěv již další objednání nebude provedeno.

 • k vyšetření je nutné dostavit se vždy včas, minimálně 15 min. před objednaným časem, aby byl dostatečný prostor k administrativním úkonům

 

Vnitřní řád je pro všechny pacienty závazný. Není povinností pacienta souhlasit s Vnitřním řádem, ale nesouhlas je zároveň nesouhlasem pacienta s poskytnutím zdravotní péče a objednáním v našem zdravotnickém zařízení. Pacient si dle svého uvážení může zvolit jinou neurologickou ambulanci, která bude jeho požadavkům více vyhovovat.

Hrubé porušení Vnitřního řádu ze strany pacienta je důvodem k odmítnutí jeho objednání, vyšetření či jeho vyřazení z péče zdravotnického zařízení

Jsme tady pro Vás a věříme, že s námi budete spolupracovat a podílet se v rámci svých možností na své léčbě.

Kolektiv neurologie